Έναρξη υποβολών συμμετοχής παιδιών ηλικίας 6-14 ετών (Γεννηθέντα από 01/01/2008-31/12/2016) Υπαλλήλων του ΥΠ.ΠΟ.Α. από 03/05/2022 έως 31/05/2022

Δικαιούχοι του προγράμματος :  Είναι οι εν ενεργεία μόνιμοι ή με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου (Ι.Δ.Α.Χ.) Υπάλληλοι...

Αναλυτικοτερα