Προγράμματα δικαιούχων ΟΑΕΔ

Άνεργοι και Εργαζόμενοι με πρωτεύοντα κριτήριο το χαμηλό πραγματικό οικογενειακό εισόδημα (έως 30.000,00 € κατ΄ ανώτατο όριο).

Παιδιά ηλικίας 6-16 ετών, γεννηθέντα από 01.01.2008 έως 14.06.2018.

15 ημέρες δωρεάν διαμονής (σύνολο 14 διανυκτερεύσεις). Η αναχώρηση του παιδιού πραγματοποιείται την 15η ημέρα έως τις 12:00 μ.μ.

Οι κατασκηνωτικές περίοδοι θέρους 2023 είναι οι κάτωθι:

 • Α΄: 16 Ιουνίου έως 30 Ιουνίου
 • Β΄: 2 Ιουλίου έως 16 Ιουλίου
 • Γ΄: 17 Ιουλίου έως 31 Ιουλίου
 • Δ΄: 31 Ιουλίου έως 14 Αυγούστου
 • E΄: 14 Αυγούστου έως 28 Αυγούστου

Α) Βασική προϋπόθεση για τους Ανέργους ή τους Εργαζομένους που θα συμμετάσχουν στο πρόγραμμα του ΟΑΕΔ είναι το πραγματικό οικογενειακό τους εισόδημα από κάθε πηγή κατά το φορολογικό έτος 2022 (οικονομικό έτος 2023, βλ.Εκκαθαριστικό Σημείωμα 2023), να μην υπερβαίνει σε καμία περίπτωση τις 30.0000,00 €.

Β) Να πληρούν τουλάχιστον μια εκ των προϋποθέσεων εκείνων των Ανέργων Δικαιούχων ή Εργαζομένων Δικαιούχων.

Αναλυτικά για όσους φέρουν την ιδιότητα των :

«ΑΝΕΡΓΩΝ»

 1. ή να είναι συνεχόμενα εγγεγραμμένος στα μητρώα του ΟΑΕΔ ως άνεργος τουλάχιστον 4 μήνες (άνευ διακοπής έως την ανακοινωθείσα καταληκτική ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής των αιτήσεων στον ΟΑΕΔ)
 2. ή να έχει τακτικά επιδοτηθεί από τον ΟΑΕΔ κατά το προηγούμενο έτος τουλάχιστον 50 ημέρες (να έχει λάβει 50 ημερήσια επιδόματα κατά το έτος 2023)
 3. ή να έχει συμπληρώσει κατά το έτος 2023,  50 ημέρες σε σύνολο αθροιστικά των περιπτώσεων τακτικής επιδότησης από τον ΟΑΕΔ και ασφάλισης στο τ. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ (ως εργαζόμενος με σχέση εξαρτημένης εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου) ή επιδότησης ειδικής άδειας μητρότητας.

«ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ»

 1. ή να έχει συμπληρώσει τουλάχιστον 50 ένσημα στο τ.ΙΚΑ-ΕΤΑΜ του ΕΦΚΑ κατά το έτος 2023 (ασφαλισμένος έστω 50 ημέρες στο τ. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ με σχέση εξαρτημένης εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου)
 2. ή να έχει λάβει τουλάχιστον 50 ημέρες επίδομα ειδικής άδειας παροχής προστασίας μητρότητας κατά το έτος 2023
 3. ή να έχει συμπληρώσει κατά το έτος 2022, 50 ημέρες σε σύνολο αθροιστικά των περιπτώσεων τακτικής επιδότησης από τον ΟΑΕΔ και ασφάλισης στο τ. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ (ως εργαζόμενος με σχέση εξαρτημένης εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου) ή επιδότησης ειδικής άδειας μητρότητας.

Ο Άνεργος ή ο Εργαζόμενος Δικαιούχος πρέπει να υποβάλλει ηλεκτρονική αίτηση στην ψηφιακή πύλη του Δημοσίου (www.gov.gr) ως πιστοποιημένος χρήστης (έχοντας εκδώσει κωδικούς πρόσβασης στον ΟΑΕΔ για την είσοδο στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες) ή ως νέος χρήστης με κωδικούς TAXISnet (χρήστες που δεν διαθέτουν κωδικούς πρόσβασης ΟΑΕΔ)  εντός της ανακοινωθείσας προθεσμίας.

 Η σχετική ανακοίνωση και οι οδηγίες εκτέλεσης της διαδικασίας υποβολής θα αναρτηθούν στα «Νέα μας» εν ευθέτω χρόνω.

Μετά τη λήξη των ηλεκτρονικών υποβολών των αιτήσεων θα εξεταστούν από τον ΟΑΕΔ όλες οι αιτήσεις. Ο δικαιούχος έχει την υποχρέωση στις επόμενες μέρες να εισέρχεται σ τη διαδικτυακή πύλη του ΟΑΕΔ , χρησιμοποιώντας τους κωδικούς του πρόσβασης,  προκειμένου να διαπιστώσει εάν η αίτηση του έχει εγκριθεί προσωρινώς (προσωρινοί πίνακες αποτελεσμάτων) και επομένως το παιδί του επιδοτείται για το κατασκηνωτικό πρόγραμμα ή έχει απορριφθεί.

Σε περίπτωση απόρριψης της αίτησης ο δικαιούχος έχει δικαίωμα ένστασης εντός 3 ημερών  από την επομένη ημέρα της δημοσιεύσεώς τους στη διαδικτυακή πύλη του ΟΑΕΔ.

Τέλος κατόπιν εξέτασης των ενστάσεων από τον ΟΑΕΔ, αναρτώνται οι οριστικοί πίνακες αποτελεσμάτων και ο γονέας-δικαιούχος έχει και πάλι την υποχρέωση να διαπιστώσει εάν τελικώς η αίτηση του έχει εγκριθεί ή απορριφθεί και επομένως εάν έχει εκδοθεί στο παιδί του ο μοναδικός αριθμός ηλεκτρονικής επιταγής προς πληρωμή που εξασφαλίζει την δωρεάν παροχή διαμονής του.

Οι προσωρινοί και οι οριστικοί πίνακες αποτελεσμάτων θα αναρτηθούν και στα «Νέα μας».

 1. Την Ταυτότητα του Κηδεμόνα-Γονέα .
 2. Σε περίπτωση προσωρινής αποχώρησης υπογράφεται από τον Κηδεμόνα ειδική άδεια εξόδου.
 3. Σε περίπτωση πρόωρης οριστικής αποχώρησης συμπληρώνεται και υπογράφεται η υπεύθυνη Δήλωση Αποχώρησης, συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη μόνον από τον Δικαιούχο του προγράμματος του ΟΑΕΔ Υ.Δ. που να ορίζει την ημερομηνία και την ώρα  αποχώρησης από την κατασκήνωση, ή σε περίπτωση προσωρινής απουσίας Υ.Δ. που να ορίζει την ημερομηνία παραλαβής και επιστροφής του τέκνου τους αποκλειστικά και μόνο μέσω GOV.GR και αποδίδεται στην Κατασκήνωση.
 1. συμπληρώνεται από τον Κηδεμόνα  εξουσιοδότηση προς το τρίτο πρόσωπο αποκλειστικά και μόνο μέσω GOV.GR και αποδίδεται στην Κατασκήνωση.
 2. συμπληρώνεται από τον Δικαιούχο  του προγράμματος του ΟΑΕΔ Υ.Δ. που να ορίζει την ημερομηνία και την ώρα  αποχώρησης από την κατασκήνωση αποκλειστικά μέσω GOV.GR και αποδίδεται στην Κατασκήνωση.