Προγράμματα δικαιούχων ΟΑΕΔ

Άνεργοι και Εργαζόμενοι με πρωτεύοντα κριτήριο το χαμηλό πραγματικό οικογενειακό εισόδημα (έως 28.000,00 € κατ΄ ανώτατο όριο).

Παιδιά ηλικίας 6-16 ετών, γεννηθέντα από 01.01.2005 έως 14.06.2015.

15 ημέρες δωρεάν διαμονής (σύνολο 14 διανυκτερεύσεις). Η αναχώρηση του παιδιού πραγματοποιείται την 15η ημέρα έως τις 12:00 μ.μ.

Οι κατασκηνωτικές περίοδοι θέρους 2021 είναι οι κάτωθι:

 • Α΄: 1 Ιουλίου έως 15 Ιουλίου
 • Β΄: 16 Ιουλίου έως 30 Ιουλίου
 • Γ΄: 31 Ιουλίου έως 14 Αυγούστου

Α) Βασική προϋπόθεση για τους Ανέργους ή τους Εργαζομένους που θα συμμετάσχουν στο πρόγραμμα του ΟΑΕΔ είναι το πραγματικό οικογενειακό τους εισόδημα από κάθε πηγή κατά το φορολογικό έτος 2019 (οικονομικό έτος 2020 , βλ.Εκκαθαριστικό Σημείωμα 2020), να μην υπερβαίνει σε καμία περίπτωση τις 28.0000,00 €.

Β) Να πληρούν τουλάχιστον μια εκ των προϋποθέσεων εκείνων των Ανέργων Δικαιούχων ή Εργαζομένων Δικαιούχων.

Αναλυτικά για όσους φέρουν την ιδιότητα των :

«ΑΝΕΡΓΩΝ»

 1. ή να είναι συνεχόμενα εγγεγραμμένος στα μητρώα του ΟΑΕΔ ως άνεργος τουλάχιστον 4 μήνες (άνευ διακοπής έως την ανακοινωθείσα καταληκτική ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής των αιτήσεων στον ΟΑΕΔ)
 2. ή να έχει τακτικά επιδοτηθεί από τον ΟΑΕΔ κατά το προηγούμενο έτος τουλάχιστον 50 ημέρες (να έχει λάβει 50 ημερήσια επιδόματα κατά το έτος 2020)
 3. ή να έχει συμπληρώσει κατά το έτος 2020,  50 ημέρες σε σύνολο αθροιστικά των περιπτώσεων τακτικής επιδότησης από τον ΟΑΕΔ και ασφάλισης στο τ. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ (ως εργαζόμενος με σχέση εξαρτημένης εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου) ή επιδότησης ειδικής άδειας μητρότητας.

«ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ»

 1. ή να έχει συμπληρώσει τουλάχιστον 50 ένσημα στο τ.ΙΚΑ-ΕΤΑΜ του ΕΦΚΑ κατά το έτος 2020 (ασφαλισμένος έστω 50 ημέρες στο τ. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ με σχέση εξαρτημένης εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου)
 2. ή να έχει λάβει τουλάχιστον 50 ημέρες επίδομα ειδικής άδειας παροχής προστασίας μητρότητας κατά το έτος 2020
 3. ή να έχει συμπληρώσει κατά το έτος 2020, 50 ημέρες σε σύνολο αθροιστικά των περιπτώσεων τακτικής επιδότησης από τον ΟΑΕΔ και ασφάλισης στο τ. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ (ως εργαζόμενος με σχέση εξαρτημένης εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου) ή επιδότησης ειδικής άδειας μητρότητας.

Ο Άνεργος ή ο Εργαζόμενος Δικαιούχος πρέπει να υποβάλλει ηλεκτρονική αίτηση και μόνον στον ιστότοπο του ΟΑΕΔ (www.oaed.gr) ως πιστοποιημένος χρήστης (έχοντας εκδώσει κωδικούς πρόσβασης στον ΟΑΕΔ για την είσοδο στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες), εντός της ανακοινωθείσας προθεσμίας

Η σχετική ανακοίνωση και οι οδηγίες εκτέλεσης της διαδικασίας υποβολής θα αναρτηθούν στα «Νέα μας» εν ευθέτω χρόνω.

Μετά τη λήξη των ηλεκτρονικών υποβολών των αιτήσεων θα εξεταστούν από τον ΟΑΕΔ όλες οι αιτήσεις. Ο δικαιούχος έχει την υποχρέωση στις επόμενες μέρες να εισέρχεται στον ιστότοπο του ΟΑΕΔ χρησιμοποιώντας τους κωδικούς του πρόσβασης,  προκειμένου να διαπιστώσει εάν η αίτηση του έχει εγκριθεί προσωρινώς (προσωρινοί πίνακες αποτελεσμάτων) και επομένως το παιδί του επιδοτείται για το κατασκηνωτικό πρόγραμμα ή έχει απορριφθεί.

Σε περίπτωση απόρριψης της αίτησης ο δικαιούχος έχει δικαίωμα ένστασης εντός 5 ημερών από την ανάρτηση των πινάκων.

Τέλος κατόπιν εξέτασης των ενστάσεων από τον ΟΑΕΔ, αναρτώνται οι οριστικοί πίνακες αποτελεσμάτων και ο γονέας-δικαιούχος έχει και πάλι την υποχρέωση να διαπιστώσει εάν τελικώς η αίτηση του έχει εγκριθεί ή απορριφθεί και επομένως εάν έχει εκδοθεί στο παιδί του ο μοναδικός αριθμός ηλεκτρονικής επιταγής προς πληρωμή που εξασφαλίζει την δωρεάν παροχή διαμονής του.

Οι προσωρινοί και οι οριστικοί πίνακες αποτελεσμάτων θα αναρτηθούν και στα «Νέα μας».

 1. Ιδιωτικό Συμφωνητικό Δικαιούχου-Παρόχου συμπληρωμένου και υπογεγραμμένου εις τριπλούν από τον Δικαιούχου-Γονέα (για να το κατεβάσετε πατήστε εδώ)
 2. Φωτοαντίγραφο ταυτοπροσωπίας του Δικαιούχου (ταυτότητα ή διαβατήριο)
 3. Φωτοαντίγραφο Ταυτοπροσωπίας Τέκνου/ων (Οικογενειακό βιβλιάριο ασφάλισης ή ατομικό βιβλιάριο προστατευόμενου μέλους ή ταυτότητα κ.ο.κ.)
 4. Εκκαθαριστικό Σημείωμα Δικαιούχου
 5. Ιδιωτικό Συμφωνητικό Εμπιστευτικότητας Κατασκηνωτή (για να το κατεβάσετε πατήστε εδώ)
 6. Ιατρικό Δελτίο συμπληρωμένο μόνον από τον Παιδίατρο (για να το κατεβάσετε πατήστε εδώ)

Παρατήρηση: Τα φωτοαντίγραφα να φέρουν ευκρινώς τα στοιχεία και τις φωτογραφίες καθώς τα βιβλιάρια ασφάλισης να αναγράφουν τα ΑΜΚΑ των δικαιούχων καθώς και των τέκνων.

 1. Την Ταυτότητα του Κηδεμόνα-Γονέα .
 2. Σε περίπτωση προσωρινής αποχώρησης υπογράφεται από τον Κηδεμόνα ειδική άδεια εξόδου.
 3. Σε περίπτωση πρόωρης οριστικής αποχώρησης συμπληρώνεται και υπογράφεται η υπεύθυνη Δήλωση Αποχώρησης, συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη μόνον από τον Δικαιούχο (κατεβάστε την εδώ) καθώς επίσης υποχρεωτικά πρέπει να προσκομίζεται αυθημερόν από τον δικαιούχο στη τοπική Υπηρεσία ΚΠΑ 2, όπου ανήκει.
 1. Εξουσιοδότηση από τον Κηδεμόνα με γνήσιο υπογραφής (κατεβάστε την εδώ)
 2. Υπεύθυνη Δήλωση Αποχώρησης, συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη μόνον από τον Δικαιούχο (κατεβάστε την εδώ), καθώς επίσης υποχρεωτικά πρέπει να προσκομίζεται αυθημερόν από τον Δικαιούχο στη τοπική Υπηρεσία ΚΠΑ 2, όπου ανήκει