Οδηγίες Πρόσληψης

Η έκδοση ΑΦΜ γίνεται από την αρμόδια ΔΟΥ (Εφορία) στην οποία ανήκετε, βάση της διεύθυνσης κατοικίας σας. Τα δικαιολογητικά που χρειάζονται για την έκδοση ΑΦΜ είναι:

 • Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας για Έλληνες πολίτες και Φωτοαντίγραφο διαβατηρίου για αλλοδαπούς (πρέπει να έχουν μαζί και την ταυτότητα ή το διαβατήριο για επίδειξη, διαφορετικά οι φωτοτυπίες πρέπει να είναι νόμιμα επικυρωμένες).
 • Επικυρωμένη εξουσιοδότηση, όταν το ΑΦΜ θα εκδοθεί από εξουσιοδοτημένο πρόσωπο. Σε περίπτωση ανηλίκου η εξουσιοδότηση συμπληρώνεται από τον γονέα που ασκεί την γονική μέριμνα.
 • Πιστοποιητικό γέννησης, στην περίπτωση που κάποιος στερείται ταυτότητας, για παράδειγμα για τους ανήλικους.
 • Συμπλήρωση της δήλωση απόδοσης ΑΦΜ – Μ1

Μπορείτε να αποκτήσετε το δικό σας AMKA στα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ).

Απαραίτητα δικαιολογητικά ανά κατηγορία είναι τα εξής:

 1. Για Έλληνες Υπηκόους
  • Tο Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας ή Δελτίο Ελληνικής Στρατιωτικής Ταυτότητας.
  • Για ανήλικα άτομα που δεν έχουν συμπληρώσει το 12ο έτος της ηλικίας τους και δεν έχουν αστυνομική ταυτότητα, απαιτείται η προσκόμιση πιστοποιητικού οικογενειακής κατάστασης από το γονέα ή το νόμιμο εκπρόσωπό του.
 2. Για Ξένους Υπηκόους:
  • Το Δελτίο Ταυτότητας ομογενούς ή δελτίο ταυτότητας (αντίστοιχο της ελληνικής αστυνομικής) ή διαβατήριο
  • πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, επίσημα μεταφρασμένο στα ελληνικά, όταν δεν υπάρχει δελτίο ταυτότητας ή διαβατήριο ή τα έγγραφα αυτά δεν περιέχουν τα ζητούμενα για την απογραφή στοιχεία
  • Για ανήλικα άτομα που γεννήθηκαν στην Ελλάδα απαιτείται η ληξιαρχική πράξη γέννησης.

Απαραίτητα Δικαιολογητικά απόκτησης ΑΜΚΑ μέσω εκπροσώπου:
Εκτός των παραπάνω αναφερομένων δικαιολογητικών, απαιτείται:

 • Ταυτότητα ή διαβατήριο ή πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης του εκπροσώπου και επιπλέον
 • Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/1986 ότι εκπροσωπεί τον δικαιούχο.

Ο Α.Μ.Α είναι μοναδικός αριθμός για κάθε ασφαλισμένο. Προσοχή δεν θα δεχτούμε και δεν μπορεί να γίνει πρόσληψη με τον ΑΜΑ που μπορεί να έχετε ως προστατευόμενο μέλος. Έχετε προσωπικό  Α.Μ.Α μόνο εάν σας έχει γίνει πρόσληψη έστω και μία φορά στο παρελθόν ή εάν ένας από τους δύο γονείς έχει ασφάλιση ΙΚΑ και σας έχει απογράψει (και όχι ασφαλίσει).

Η έκδοση Α.Μ.Α. πραγματοποιείται από τον ίδιο τον ασφαλισμένο ή εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο του με σχετική εξουσιοδότηση, στο υποκατάστημα του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ του τόπου κατοικίας του.

Τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την έκδοση Α.Μ.Α είναι:

 • Ευκρινές φωτοαντίγραφο Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας ή Διαβατηρίου σε ισχύ.
 • Να γνωρίζει το Α.Μ.Κ.Α.και το Α.Φ.Μ. του (δεν είναι απαραίτητη η προσκόμιση αντίστοιχων εγγράφων).
 • Αποδεικτικό στοιχείο για τον IBAN τραπεζικού λογαριασμού, στον οποίο ο απογραφόμενος είναι πρώτος δικαιούχος.
 • Λογαριασμό ΔΕΚΟ για αποδεικτικό της διεύθυνσης κατοικίας.
 • Σε περίπτωση που ενεργεί για την απογραφή άλλου φυσικού προσώπου, να διαθέτει σχετικό νομιμοποιητικό έγγραφο (δεν αφορά περιπτώσεις απογραφής ανήλικων τέκνων από τους γονείς τους).
 • Φωτοαντίγραφο Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας ή Διαβατηρίου και Άδειας Διαμονής.
 • Βεβαίωση εργοδότη (πρέπει να την παραλαμβάνεται από τα γραφεία μας).
 • Εκκαθαριστικό σημείωμα του τελευταίου έτους (εάν και εφόσον έχει υποβάλλει φορολογική δήλωση)

ή Βεβαίωση απόδοσης Α.Φ.Μ. από την αρμόδια Δ.Ο.Υ. και Ε1 του γονέα που υποβάλλει τη δήλωση.

 • Λογαριασμό ΔΕΚΟ (Δ.Ε.Η., Ο.Τ.Ε., ή λογαριασμό κινητής τηλεφωνίας κ.α.) ή Συμβόλαιο Μίσθωσης ακινήτου ή οποιοδήποτε επίσημο άλλο έγγραφο πιστοποιεί την διεύθυνση του τόπου κατοικίας του.

Σε περίπτωση πρόσληψης αλλοδαπών ή ημεδαπών πολιτών απαιτείται να προσκομίσετε στα γραφεία της κατασκήνωσης προ της πρόσληψης σας ή να επισυνάψετε με το έντυπο συλλογής στοιχείων πρόσληψης:

 • Το Διαβατήριο σε ισχύ
 • Άδεια Διαμονής σε ισχύ απαραίτητα πριν τη λήξη της σύμβασης εργασίας.

Σε περίπτωση πρόσληψης Ανηλίκου, έχοντας ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ συμπληρώσει το 17o έτος ηλικίας κατά την ημερομηνία πρόσληψής του, απαιτείται προηγουμένως να εκδώσει ειδικό βιβλιάριο εργασίας, που χορηγείται από την αρμόδια Επιθεώρηση Εργασίας (Ελληνικού Στρατού 7, Άνοιξη) και ισχύει περίπου για ένα χρόνο.

Για την έκδοση του βιβλιαρίου εργασίας απαιτείται ιατρική πιστοποίηση ότι δεν διατρέχει κίνδυνο η υγεία του από την εργασία αυτή που πρόκειται να αναλάβει ο ανήλικος. Η πιστοποίηση αυτή γίνεται από τα Νοσοκομεία που είναι ενταγμένα στο ΕΣΥ και το ΙΚΑ που λειτουργούν στην περιοχή της Επιθεώρησης Εργασίας της αρμόδιας για την έκδοση του βιβλιαρίου εργασίας.

Η διαδικασία για την έκδοση του βιβλιαρίου είναι:

Ο ανήλικος στο αρμόδιο Τμήμα Κοινωνικής Επιθεώρησης του Σ.ΕΠ.Ε. καταθέτει αίτηση για την έκδοση βιβλιαρίου ανηλίκου, με συνημμένα:

• Δύο (2) φωτογραφίες
• Φωτοτυπία ταυτότητας ή πιστοποιητικό γέννησης
• Την υπεύθυνη δήλωση του εργοδότη
• Άδεια παραμονής σε ισχύ, σε περίπτωση αλλοδαπού.

Ο ανήλικος παραλαμβάνει αθεώρητο βιβλιάριο καθώς και παραπεμπτικό για δημόσιο νοσοκομείο ή για το ΙΚΑ όπου απευθύνεται για εξετάσεις, ώστε να λάβει υπογραφή-βεβαίωση-σφραγίδα (πάνω στο ίδιο το βιβλιάριο) σύμφωνα με την ειδικότητα που θα απασχοληθεί. Οι εξετάσεις με το παραπεμπτικό είναι δωρεάν. (τονίζεται ότι ο ανήλικος εργαζόμενος πρέπει να λάβει θεώρηση πάνω στο βιβλιάριο καθώς και στρόγγυλη σφραγίδα από το Δημόσιο Νοσοκομείο ή το ΙΚΑ).

Με το σφραγισμένο-θεωρημένο βιβλιάριο, επιστρέφει ο ανήλικος στο αρμόδιο Τμήμα Κοινωνικής Επιθεώρησης (ΤΚΕ)-Σ.Ε.Π.Ε. ώστε να λάβει πρωτόκολλο και να θεωρηθεί επίσημα το βιβλιάριο εργασίας ανηλίκου.

Εφόσον έχετε έτοιμο το βιβλιάριο πρέπει να το προσκομίσετε στα γραφεία μας στην Αθήνα το αργότερο έως 10 Ιουνίου.