ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΕΓΓΡΑΦΑ-ΕΝΤΥΠΑ

Υπεύθυνη Δήλωση Πρόωρης Αποχώρησης ΟΑΕΔ
Υπεύθυνη Δήλωση Αποχώρησης Ασφαλιστικών Ταμείων & Λοιπών Φορέων
Ιδιωτικό Συμφωνητικό Εμπιστευτικότητας Κατασκηνωτών
Δελτίο Συμμετοχής Κατασκηνωτή
Ιατρικό Δελτίο