ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΕΓΓΡΑΦΑ-ΕΝΤΥΠΑ

Φύλλο οδηγιών συμπλήρωσης εντύπων    Υπόδειγμα1α        Υπόδειγμα1β     Υπόδειγμα2 
Σύμβαση ΟΑΕΔ Δικαιούχων-Παρόχων 2021 
Υπεύθυνη Δήλωση Πρόωρης Αποχώρησης ΟΑΕΔ
Υπεύθυνη Δήλωση Αποχώρησης Ασφαλιστικών Ταμείων & Λοιπών Φορέων
Ιδιωτικό Συμφωνητικό Εμπιστευτικότητας Κατασκηνωτών
Δελτίο Συμμετοχής Κατασκηνωτή
Ιατρικό Δελτίο
Εξουσιοδότηση Παραλαβής Παιδιού από Τρίτο Πρόσωπο