Ε.Δ.Ο.Ε.Α.Π: ΕΝΑΡΞΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΠΟ 1 ΑΠΡΙΛΙΟΥ

Ε.Δ.Ο.Ε.Α.Π: ΕΝΑΡΞΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΠΟ 1 ΑΠΡΙΛΙΟΥ

ΕΝΑΡΞΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΠΟ 1 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2024 ΕΩΣ 31 ΜΑΙΟΥ 2024 ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥΣ ΤΟΥ Ε.Δ.Ο.Ε.Α.Π

Ο ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΘΑΛΨΕΩΣ (ΕΔΟΕΑΠ) προτίθεται να συνεργασθεί με κατασκηνώσεις για την εξυπηρέτηση των ασφαλισμένων του.

Οι ενδιαφερόμενες κατασκηνώσεις θα πρέπει να αποδέχονται την επιστολή που θα τους προσκομίζουν οι ασφαλισμένοι και στη συνέχεια να εκδίδουν τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών προς τον ΕΔΟΕΑΠ για το καλυπτόμενο ποσό. Τυχόν υπέρτερη διαφορά χρέωσης, μεταξύ του προγράμματός τους και του καλυπτόμενου από τον ΕΔΟΕΑΠ ποσού, θα επιβαρύνει απευθείας τους ασφαλισμένους. Δε θα γίνονται δεκτά τιμολόγια που φέρουν σφραγίδα με διαφορετικό ΑΦΜ, εξ ονόματος της κατασκηνώσεως.

Δικαιολογητικά

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να αποστείλουν:

  1. Αίτηση, στην οποία θα αναγράφονται υποχρεωτικά η επωνυμία, ο ΑΦΜ και η ΔΟΥ, καθώς και τα στοιχεία επικοινωνίας της κατασκήνωσης και θα φέρει τη σφραγίδα της.
  2. Ακριβές αντίγραφο της νόμιμης αδείας λειτουργίας της κατασκήνωσης.
Υποβολή Αίτησης Συνεργασίας

Οι αιτήσεις συνεργασίας, οι οποίες θα συνοδεύονται από τα απαραίτητα δικαιολογητικά, γίνονται δεκτές από 1 Απριλίου 2024 μέχρι και 31 Μαΐου 2024, με ηλεκτρονική αλληλογραφία στη διεύθυνση info@edoeap.gr.

Στο θέμα του ηλεκτρονικού μηνύματος να υπάρχει η ένδειξη: ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΙΣ.

Πληροφορίες παρέχονται στην τηλεφωνική γραμμή 2107264700, επιλογή 3 (διοικητικές υπηρεσίες) και στη συνέχεια 6 (συμβεβλημένοι πάροχοι-φαρμακεία) ή με αποστολή ηλεκτρονικού μηνύματος στη διεύθυνση foreis@edoeap.gr.