Έναρξη κατασκηνωτικού προγράμματος ΟΑΕΔ

Έναρξη κατασκηνωτικού προγράμματος ΟΑΕΔ

Οι Ηλεκτρονικές Υποβολές των Αιτήσεων για το Κατασκηνωτικό πρόγραμμα 2019 του ΟΑΕΔ ξεκίνησαν σήμερα 22 Μαρτίου και ώρα 08:00 π.μ. και λήγουν 8 Απριλίου και ώρα 23:59 μ.μ.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ

Βήμα 1Ο : Έκδοση Κωδικών Πρόσβασης του δικαιούχου στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του ΟΑΕΔ.

α) Όσοι έχουν ήδη εκδώσει κωδικούς πρόσβασης

β) Όσοι έχουν μόνο «κωδικούς ΤΑΧΙΝΕΤ» και είναι εγγεγραμμένοι στα μητρώα του ΟΑΕΔ

γ) Όσοι δεν έχουν Κωδικούς Πρόσβασης ΟΑΕΔ ή Κωδικούς «ΤΑΧΙSNET», απευθύνεστε στα Τοπικά ΚΠΑ2 ΟΑΕΔ

 • Παραστατικό ταυτοπροσωπίας σε ισχύ (Δελτίο ταυτότητας, Διαβατήριο κ.λπ.)
 • Επίσημο έγγραφο από το οποίο θα προκύπτει ο ΑΜΚΑ
 • Άδεια διαμονής ή εργασίας σε ισχύ προκειμένου για πολίτες τρίτων χωρών
 • Λογαριασμός ΔΕΚΟ ή εταιρείας σταθερής τηλεφωνίας ή αντίγραφο συμφωνητικού μίσθωσης κατοικίας κατατεθειμένου στην αρμόδια ΔΟΥ
 • Το τελευταίο εκκαθαριστικό σημείωμα φορολογίας εισοδήματος ή, ελλείψει αυτού, αντίγραφο κατατεθείσας δήλωσης φορολογίας εισοδήματος Ε1

Βήμα 2Ο : Είσοδος στις ηλεκτρονικές Υπηρεσίες του ΟΑΕΔ με κωδικούς πρόσβασης του Δικαιούχου και μόνον , ορθή συμπλήρωση της αίτησης και υποβολή αυτής.

ΟΙ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΜΟΝΟΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ   www.oaed.gr.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Σε περίπτωση λανθασμένης αίτησης, υποβάλλεται εκ νέου αίτηση έως την 8Η Απριλίου 2019 και ώρα 23:59 μ.μ. κατόπιν ακύρωσης της λανθασμένης.

Για την ορθή συμπλήρωση όλων των πεδίων της αίτησης απαιτούνται:

 1. Σημείωση της ιδιότητας (ΑΝΕΡΓΟΣ ή ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΣ) σύμφωνα με τα Κριτήρια του ΟΑΕΔ., αναλυτικά https://www.anagennisi-camping.gr/programma-oaed/
 2. Συμπλήρωση Α.Μ. ΕΦΚΑ (ο Α.Μ.Α ή Α.Μ. ΙΚΑ μόνον του Δικαιούχου)
 3. Συμπλήρωση των ΑΜΚΑ όλων των ανήλικων τέκνων (έως 18 ετών) και επιλογή την ένδειξη «ΝΑΙ» για κάθε παιδί που θα συμμετάσχει στο πρόγραμμα ως Ωφελούμενο και «ΟΧΙ» για κάθε παιδί που δεν είναι Ωφελούμενο.

Απαιτούμενα Δικαιολογητικά Συμμετοχής:

Α) Σε περίπτωση εργαζομένου,  τα μη μηχανογραφημένα ένσημα του 2018 (εάν υπάρχουν).

Β) Σε περίπτωση πολίτη τρίτης χώρας, Άδεια Διαμονής (Δικαιούχου και Ωφελούμενων)

ή Βεβαίωση κατάθεσης αίτησης για άδεια διαμονής

 ή Άδεια οικογενειακής συνένωσης

και Βεβαίωση ΑΜΚΑ όλων των ανήλικων τέκνων.

Γ) Σε περίπτωση λύσης γάμου ή συμφώνου συμβίωσης ή ακύρωσης γάμου ,

 • αν ο Δικαιούχος έχει την επιμέλεια,  επισυνάπτεται ή προσκομίζεται η επιμέλεια ή Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/86, θεωρημένη για το γνήσιο υπογραφής ότι έχει την επιμέλεια και βεβαίωση ΑΜΚΑ όλων των ανήλικων τέκνων

ενώ

 • αν ο Δικαιούχος δεν έχει την επιμέλεια, φωτοαντίγραφο Απόφασης Ανάθεσης της Επιμέλειας και Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/86 από τον έχοντα την επιμέλεια, θεωρημένη για το γνήσιο υπογραφής ότι συναινεί στη συμμετοχή των παιδιών του στο πρόγραμμα και επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων του αποκλειστικά για τους σκοπούς του προγράμματος και Βεβαίωση ΑΜΚΑ όλων των ανήλικων τέκνων.
 • Σε περίπτωση συζύγων σε διάσταση και ανάθεσης της επιμέλειας με προσωρινή διαταγή προσκομίζεται Φωτοαντίγραφο του Ιδιωτικού Συμφωνητικού για την ανάθεση της επιμέλειας , με θεώρηση του γνησίου των υπογραφών και των δύο συζύγων και Βεβαίωση ΑΜΚΑ όλων των ανήλικων τέκνων.

Δ)Σε περίπτωση που τρίτα πρόσωπα έχουν τη γονική μέριμνα / επιμέλεια/επιτροπεία απαιτείται:

 • Επίσημο έγγραφο Αρμόδιας αρχής περί ανάθεσης/ επιτροπείας και
 • Βεβαιώσεις ΑΜΚΑ όλων των ανήλικων τέκνων

Δ) Σε περίπτωση που οι δικαιούχοι δεν υποχρεούνται στην υποβολή δήλωσης φορολογίας εισοδήματος (σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του αρθ. 67 του ν. 4172/2013), επειδή δεν έχουν αποκτήσει πραγματικό ή τεκμαρτό εισόδημα, οπότε απαιτείται Υπεύθυνη Δήλωση του ν. 1599/86 περί μη υποχρέωσης δήλωσης φορολογίας εισοδήματος για το φορολογικό έτος 2017, η οποία θα φέρει τη βεβαίωση του γνησίου υπογραφής του δηλούντος.

Σημείωση: Αν δεν έχετε τη δυνατότητα να τα επισυνάψετε στην ηλεκτρονική σας αίτηση,  υποχρεούστε να τα προσκομίσετε ως δικαιούχος στο τοπικό σας ΚΠΑ2 του ΟΑΕΔ έως την 9Η Απριλίου 2019 και ώρα 14:00 μ.μ. μετά την υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης συμμετοχής.

Προσθεσε σχόλιο

Your email address will not be published. Required fields are marked *