ΟΔΗΓΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΔΥΠΑ 2023

ΟΔΗΓΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΔΥΠΑ 2023

>> ΟΔΗΓΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΔΥΠΑ 2023 (ΚΛΙΚ ΕΔΩ) <<

Αιτήσεις με χρήση κωδικών πρόσβασης στην ΔΥΠΑ ή TAXISNET μέσω ΑΑΔΕ του δικαιούχου εδώ

  • Για ΑΦΜ που λήγει σε 1 και 2 , υποβάλλετε την αίτηση  22/05/2023 και 27/05/2023
  • Για ΑΦΜ που λήγει σε 3 και 4 , υποβάλλετε την αίτηση  23/05/2023 και 27/05/2023
  • Για ΑΦΜ που λήγει σε 5 και 6 , υποβάλλετε την αίτηση  24/05/2023 και 27/05/2023
  • Για ΑΦΜ που λήγει σε 7 και 8 , υποβάλλετε την αίτηση  25/05/2023 και 27/05/2023
  • Για ΑΦΜ που λήγει σε 9 και 0 , υποβάλλετε την αίτηση  26/05/2023 και 27/05/2023
  • Όλα τα ψηφία ΑΦΜ, υποβάλλετε την αίτηση  27/05/2023

Τα κατά περίπτωση επισυναπτόμενα έγγραφα είναι:

Σε περίπτωση:

Α)Αναπηρίας δικαιούχου σε ποσοστό 50% και άνω επισυνάπτεται Βεβαίωση Αναπηρίας σε ισχύ αρμόδιου Δημόσιου Φορέα ή αίτηση για επανεξέταση από την αρμόδια Επιτροπή

Β)Αναπηρίας τέκνου σε ποσοστό 50% και άνω επισυνάπτεται Βεβαίωση Αναπηρίας σε ισχύ αρμόδιου Δημόσιου Φορέα ή αίτηση για επανεξέταση από την αρμόδια Επιτροπή

Γ)Λύσης γάμου ,ακύρωσης γάμου θεωρείται μονογονέας ,δηλώνετε ως οικογενειακή κατάσταση « μονογονέα» και επισυνάπτεται Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης ή Πιστοποιητικό άσκησης γονικής μέριμνας αποκλειστικά από τον αιτούντα γονέα

Εάν δεν ασκείται από κοινού η γονική μέριμνα επισυνάπτεται επιπλέον  Υ.Δ. μέσω gov.gr από τον γονέα που ασκεί τη γονική μέριμνα ότι «συναινεί στη συμμετοχή των παιδιών του στο πρόγραμμα και την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων του αποκλειστικά για τους σκοπούς του προγράμματος» και Βεβαιώσεις ΑΜΚΑ παιδιών

Όταν η γονική μέριμνα ασκείται από κοινού, δεν απαιτείται η προσκόμιση κανενός δικαιολογητικού ,δηλώνεται μόνο η από κοινού άσκηση αυτής.

Δ)Σε περίπτωση που δεν μπορούν να ληφθούν ηλεκτρονικά στοιχεία για την οικογενειακή κατάσταση(αλλοδαποί)  επισυνάπτεται Άδεια διαμονής όλων των μελών σε ισχύ  και Βεβαιώσεις ΑΜΚΑ ανηλίκων παιδιών ή Άδεια διαμονής για οικογενειακή επανένωση ή αντίγραφο της Αίτησηε  για την ανανέωση της άδειας  .

Ε) Δικαιούχοι πατέρες που υποβάλλουν αίτηση για ωφελούμενα αναγνωρισμένα παιδιά εκτός γάμου επισυνάπτεται Υ.Δ. μέσω gov.gr της μητέρας  ότι «συναινεί στη συμμετοχή των παιδιών του στο πρόγραμμα και την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων του αποκλειστικά για τους σκοπούς του προγράμματος» και Βεβαιώσεις ΑΜΚΑ παιδιών.

Όταν η γονική μέριμνα ασκείται από κοινού, δεν απαιτείται η προσκόμιση κανενός δικαιολογητικού ,δηλώνεται μόνο η από κοινού άσκηση αυτής.

ΣΤ) Όταν οι δικαιούχοι δεν είναι φυσικοί η θετοί γονείς των παιδιών αλλά τρίτα πρόσωπα που έχουν την επιμέλεια/επιτροπεία αυτών επισυνάπτεται επίσημο δικαιολογητικό από αρμόδια αρχή περί ανάθεσης της επιμέλειας/επιτροπείας και Βεβαιώσεις ΑΜΚΑ παιδιών.

Ζ) Όταν οι δικαιούχοι είναι ασφαλισμένοι σε ειδικότητα που δεν έχει ενταχθεί στο μηχανογραφικό σύστημα του ΕφΚΑ (ρητινοσυλλέκτες, δασεργάτες, σμυριδωρύκτες, απασχολούμενοι στο Άγιο Όρος) επισυνάπτεται Φωτοαντίγραφα Δελτίων Ατομικών Εισφορών έτους 2022 ή 2023 ή αν δεν έχουν απεικονισθεί ημέρες ασφάλισης ,βεβαίωση ΑΠΔ εργοδότη